تولید کنندگان
فروشندگان

بولت ژورنال بهاری

دفتر بولت ژورنال بهاری در 86 صفحه رنگی و برای برنامه ریزی در فصل بهار
150,000 ریال

این دفتر در سایز آ پنج و دارای هشتاد و شش صفحه رنگی هست که برای سه ماه بهار طراحی شده و دارای صفحات زیر هست:
صفحه مشخصات
صفحه جملات تاکیدی
صفحه علامت های راهنما
صفحه بهار در یک نگاه
صفحه نیازمندی ها
صفحه اهداف بهاری
صفحه روزهای بهاری(مود ترکر)
صفحه فیلم ها
صفحه کتاب ها
صفحه لیست خرید ماهانه
صفحه ایده ها
صفحه پیگیری دارو
صفحه سفرهای بهاری
صفحه کارهای روتین ماهانه
صفحه اهداف ماهانه
صفحه عادت های ماهانه
صفحه دخل و خرج ماهانه
صفحه تغذیه ماهانه
صفحه خواب شبانه در ماه
صفحه کارهای روتین هفتگی
صفحه برنامه ریزی روزهای هفته
و صفحه سلامت و تغذیه هفتگی